Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem https://ozdobeton.pl

Informacje ogólne:

Sklep internetowy działający pod adresem https://ozdobeton.pl prowadzony jest przez PPHU Alan Kwaśny, z siedzibą w Rawiczu 63-900 przy ul. Rzemieślnicza 3, NIP: 6991942159, REGON: 367450931 nr telefonu 603929430 email: ozdobeton@ozdobeton.pl

Zamówienia

1.Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową pod adresem https://ozdobeton.pl

2.Zamówienia w sklepie https://ozdobeton.pl może składać osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna, po wcześniejszym utworzeniu konta klienta przez kupującego.

 1. Założenie i posiadanie konta klienta jest bezpłatne.

4.Zamówienia składa się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu. Prawidłowe wypełnienie tego formularza jest warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia.

 1. Zamówienia można składać całą dobę przez siedem dni w tygodniu.

6.Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży i wiąże obie strony transakcji.

7.Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

8.Przyjęcie zamówienia przez sprzedającego następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia przez kupującego.

 1. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania.

10.Realizacja zamówień następuje w ciągu 1-8 tygodni w tym dni roboczych. Termin ten liczy się od:

 1. a) złożenia zamówienia – w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze,
 2. b) zaksięgowania środków pieniężnych za zakupiony towar na rachunku bankowym Sprzedającego – w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności przelewem.

Opisy i zdjęcia produktów

13.Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie https://ozdobeton.pl kierowane przez Sprzedającego do odbiorców  i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.

14.Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

Ceny

15.Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie https://ozdobeton.pl/ są wyrażone w złotych polskich (PLN).

16.Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie https://ozdobeton.pl są wiążące dla kupującego.

Dostawa

17.Towar zamówiony w sklepie internetowym https https://ozdobeton.pl dostarczany jest za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich, wyłącznie pod adresy znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

18.Wysyłka zamówionych towarów jest dokonywana w każdy poniedziałek, środę i piątek tygodnia. Jeżeli dzień wysyłki towarów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wysyłka jest dokonywana następnego dnia roboczego.

 1. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

1) czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

2) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

20.1) W przypadku braku towaru w magazynie, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym fakcie kupującego.

2)Zamówiony towar zostaje wysłany Kupującemu niezwłocznie po jego dostarczeniu do magazynu Sprzedającego, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie kupującego.

3)Termin realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 18 niniejszego regulaminu zostaje zawieszony na okres od dnia powiadomienia Kupującego o braku towaru na magazynie do dnia powiadomienia Kupującego o wysyłce towaru.

21.1) W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym fakcie kupującego.

2)W takiej sytuacji Sprzedająca ma prawo zaoferować kupującemu inny  tożsamy rodzajowo produkt, będący równowartością brakującego towaru. Kupujący może odmówić przyjęcia oferty w terminie 3 dni liczonych od dnia jej otrzymania. Po upływie tego terminu ofertę uważa się za przyjętą.

3)W przypadku odmowy przyjęcia oferty, o której mowa w pkt. 2,Kupujący ma prawo wybrać z oferty sprzedającego interesujące go towary. Łączna cena wybranych towarów nie może przekroczyć wartości zamówienia, o którym mowa w pkt. 1.

4)W sytuacji, o której mowa w pkt. 1-3 termin realizacji zamówienia o którym mowa w ust. 18 niniejszego regulaminu biegnie na nowo:

 1. a) od dnia przyjęcia oferty, o której mowa w pkt. 2.,

b)od dnia poinformowania Sprzedającego o towarach wybranych przez kupującego w przypadku określonym w pkt. 3.

 1. Wraz z towarem wydawane są dokument gwarancyjny oraz rachunek lub paragon fiskalny.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez kupującego w następujący sposób:

1) przed wydaniem towaru Klientowi:

 1. a) za pośrednictwem serwisu payu.pl(na warunkach określonych w regulaminie tego serwisu).
 2. b) za pośrednictwem serwisu www.paypal.com ( na warunkach określonych w regulaminie tego serwisu).
 3. c) zwykły przelew bankowy

Zwrot towaru

Prawo do odstąpienia od umowy:

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko.
 6. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty za towar pomniejszony o udzielony rabat tzn., Konsument otrzymuje kwotę, którą faktycznie zapłacił.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty na konto bankowe, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Reklamacje

25.Przy odbiorze towaru kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia stanu przesyłki. W razie stwierdzenia jej uszkodzenia, natychmiast zgłasza ten fakt sprzedającemu drogą e-mailową lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację, kupujący zobowiązany jest do podania imienia, nazwiska, numeru zamówienia, numeru dowodu zakupu oraz opisania przedmiotu reklamacji. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. O jej rezultacie klient zostaje poinformowany drogą e-mailową.

26.Towar, który został uszkodzony nie z winy kupującego zostanie wymieniony na nowy lub w razie jego braku, zostanie zaproponowany zamiennik. W takim wypadku klient będzie mógł wybrać z oferty inny produkt o tej samej wartości lub otrzyma zwrot ceny zapłaconej za reklamowany towar kwoty.

Ochrona danych osobowych

27.Sprzedający przetwarza dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu https://ozdobeton.pl Przekazywane dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

1) realizacji zamówienia (umowy),

2)jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep https://ozdobeton.pl.

28.Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

29.Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania- na stronie https://ozdobeton.pl, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

Postanowienia końcowe

30.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

31.Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

32.Wszelkie ewentualne sprawy sporne związane z realizacją zamówienia(umowy) przez sprzedającego będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze polubownej, a gdy to nie przyniesie rezultatu na drodze sądowej. Na drodze sądowej sprawy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla centrali sprzedającego.

33.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem https://ozdobeton.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

34.Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.